ESTATUTOS DA “ASOCIACIÓN DE AULAS  DE FORMACIÓN ABERTA UNIVERSIDADE  DE VIGO CAMPUS DE VIGO”

CIF G36949006

Capítulo primeiro. NORMAS XERAIS

Artigo I°.- Coa denominación de «Asociación de Aulas de Formación Aberta-Universidade de Vigo-Campus de Vigo”, constitúese a mesma sen interese lucrativo algún e por tempo indefinido os presentes estatutos rexeranse pola Lei Orgánica 1/2002 do 22 de Marzo.
Artigo 2°.-A Asociación, en función dos seus fins e da ubicación do seu domicilio social, exercerá fundamentalmente as súas actividades no ámbito territorial da Comunidade  Galega.

Artlgo 3°.- Os fins desta asociación serán: Tódalas actividades culturais, deportivas, recreativas e divulgativas e de ocio, relacionadas coa Universidade de Vigo-Campus  de Vigo.

Artigo 4°.-A duración da Asociación será por tempo ilimitado podendo ingresar nela novos socios ou, causar baixa os antigos sen necesidade de nova constitución.
Artigo 5°.-O domicilio social queda fixado en Vigo, na rúa de: Universidade de Vigo- Escola Universitaria de CC.Empresariais en r/Torrecedeira,105-D.P. 36208 -Vigo. Poderanse utilizar outros locais asociativos na cidade o noutra cidade mediante acordo da Xunta Directiva, dando conta ó  rexistro de Asociacions e á Universidade de Vigo-Campus de Vigo

Capítulo segundo: DOS SOCIOS:

Artigo 6°.-Poderán ser membros da Asociación todas aquelas persoas maiores de idade que estean ou teñan estado matriculadas nos cursos de “AULAS ABERTAS» da Universidade de Vigo-Campus de Vigo e o soliciten e se identifiquen cos fins da asociación e sexan admitidos pola Xunta Directiva ou institución que no futuro a substitúa.
Se a Xunta directiva rexeitase a solicitude de socio, comunicarao por escrito ó interesado quen no prazo dun mes poderá apelar diante da mesma o que estime conveniente. No caso de que a Xunta Directiva mantivese a decisión.poderá apelar á  Asemblea Xeral que decidirá con carácter irrevogable.
O profesorado da  Universidade de Vigo-Campus de Vigo que estea ou teña estado vinculado cos estudios destas Aulas.

Artigo 7°.-Os socios poderán ser: fundadores honorarios e numerarios. Son socios fundadores aqueles que subscriben a Acta Fundacional. Son socios honorarios todas aquelas persoas que a xuízo da Asemblea Xeral coadxuven de xeito notable ó desenvolvemento dos fins da Asociación. Considerándose numerarios os ingresados con posterioridade á subscrición da Acta Fundacional.

Artigo 8°.-Son dereitos dos socios fundadores e numerarios:
1.-Tomar parte nas Asembleas Xerais con voz e voto.
2.-Elixir e ser elixidos membros dos órganos de.goberno da Asociación.
3.-Gozar de tódolos beneficios da Asociación segundo as normas e disposicións regulamentarias da mesma ou cantas outras sexan concedidas a aquela por entidades públicas ou privadas.
4.-Gozar de tódolos dereitos que como membros de tal Asociación Iles                       correspondan segundo as normas dadas polos organismos competentes.

Artigo 9°.- Son deberes dos socios:
1.- Prestar cantos servicios determinen os Estatutos ou Regulamento de Réxime Interior e os acordos das Asembleas Xerais,
2.- Satisfacer as cotas e contribucións que sexan establecidas.
Artigo 10°.-Os socios honorarios non intenvendrán na dirección ou goberno da  Asociación nin nos órganos de representación da mesma, pero si poderán asistir ás Asambleas Xerais con voz pero sen voto.
Así mesmo, poderán facer cantas suxestións estimen oportunas á Xunta Directiva ou elevar escritos ás Asembleas Xerais.

Artigo 11°.- A condición de socio pérdese:
a.- Por baixa voluntaria.
b.- Por falta de pago de dúas anualidades.
c.-Por expulsión, tramitándose expediente no que será escoitado 0 interesado. A Xunta Directiva formulará proposta á Asemblea Xeral que será o órgano que decida.
Capítulo terceiro: DOS ÓRGANOS DE GOBERNO

Artigo 12°.- Son órganos de goberno da asociación:
-A Asemblea Xeral de Socios,
-A Xunta Directiva.

DA ASEMBLEA XERAL DE SOCIOS:

Artigo 13°.- A Asemblea Xeral de socios é o órgano.supremo de goberno da asociación e expresa a vontade da mesma. Estará formada por tódolos socios da mesma, e as decisións serán vinculantes . As Asembleas poderán ser Ordinarias e Extraordinarias,

Artigo 14°.- A Asemblea Xeral Ordinaria deberá reunirse unha vez ó ano.. Serán competencias da mesma:
1.-Aprobación da acta da reunión anterior
2.-Examinar e aprobar a memoria de actividades do ano anterior
3.-Aprobar o plano de actividades a realizar
4.-O exame e aprobación das contas e balance do exercicio.
5.-Decidir sobre a aplicaclón concreta dos fondos dispoñibles.
6.-Aprobar os orzamentos de ingresos e gastos para cada exercicio.
7.-Aprobar o  regulamento de réxime interno da asociación
8.-Aprobar  as cotas anuais.

Artigo 15°.-A Asemblea Xeral Extraordinaria reunirase sempre que sexa convocada polo presidente, a petición da Xunta Directiva ou convocada por unha terceira parte dos socios. Serán competencias da mesma:
1.-Modificar os estatutos da asociación
2.-Elección dos membros da Xunta Directiva.
3.-A Federación con outras asociacións.
4.- Autorizara o alleamento, gravame ou, hipoteca dos bens sociais.
5.-Acordar a disolución da asociación.
6.-Ratificar a expulsión dos socios proposta pola Xunta Directiva.
7,-Solicitar a declaración da asociación de utilidade pública.
8.-As que sendo competencia da Asemblea Xeral Ordinaria, por razóns de urxencia ou necesidade, non poidan esperar a súa convocatoria sen grave prexuízo para a Asociación.
9.-Tódalas non conferidas expresamente á Asemblea Xeral Ordinaria ou á Xunta      Directiva

Artigo 16°.-En tódolos casos deberase citar ós socios con quince días de antelación, mediante escrito no que se fará constar a Orde do Día.

Artigo 17°.- As Asembleas Xerais, tanto as ordinarias como as extraordinarias, Integraranse polos socios asistentes, sempre que concorra a metade mais un do total na primeira convocatoria, ou transcorrida media hora, en segunda convocatoria, con calquera número de asistentes.

Artigo 18°.- O Presidente e’ o Secretario das Asembleas Xerais serán os da Xunta Directiva.
Artigo 19°.- Os acordos adoptados deberán selo polo voto afirmativo da maioría simple dos asistentes ou representados, excepto os relativos os apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 do Artigo 15° que requiran maioría de dous tercios.

Artigo 20°.- Os acordos adoptados conforme ós preceptos anteriores obrigarán a todolos socios, incluso ós non asistentes. Os acordos que vaian contra os estatutos ou infrinxan os fins da asociación, poderán ser recorridos diante da Asemblea Xeral.

DA XUNTA DIRECTIVA:

Artigo 21°.- A Xunta Directiva estará composta por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretarlo, un Tesoureiro e dous Vocais.

Artigo 22°.- Serán competencias do Presidente:
– Convocar e presidir as sesións tanto das Asembleas Xerais coma da Xunta Directiva.
– Ostentar a dirección da Asociación.
– Representar oficialmente a entidade
– Conformar e autorizar os documentos necesarios así como as ordes de pago.
Artigo 23°.- O Vicepresidente terá as mesmas atribucións que o Presidente cando deba substituílo nos casos de ausencia, enfermidade ou vacante. O Presidente poderá, así mesmo, delegar no Vicepresidente tódalas funcións que estime necesarias,

Artigo 24°.- Serán competencias do Secretario.
– Custodiar e levar os libros de actas e de rexistro de socios, documentos e carimbos da Asociación.
– Estender as actas das reunións e expedir as certificacións oportunas co visto e prace do presidente.

Artigo 25°.- Serán competencias do Tesoureiro:
– Custodiar osfondos da Asociación e levar en orde os libros de contabilidade.
– Preparar os balances e orzamentos da Asociación para a súa aprobación pola Asemblea Xeral.
–   Autorizar, xunto co presidente, a disposición de fondos, conxuntamente, .A falta de un deles poderá asinar conxuntamente outro dos directivos por esta orde:
–      Presidente e Vicepresidente
Tesoureiro e Vicepresidente
A falta de un deles poderá asinar un dos mencionados anteriomente con outro dos directivos.

Artigo 26°.- A Xunta Directiva ten como atribucións, todas aquelas que conduzan ó cumprimento dos fins da asociación. Levará á práctica o cumprimento dos acordos da Asemblea Xeral e os propios acordos da Xunta Directiva, sendo responsable diante da Asemblea Xeral.
Artigo 27°.- A Xunta Directiva reunirase:
Unha vez cada tres meses.
A petición do Presidente
Cando o soliciten tres membros da Xunta Directiva.
Artigo 28º.-Os acordos da Xunta tomaranse por maioría simple, requirindo a metade máis un dos compoñentes para ser válidos. No caso de empate decidirá o voto do presidente.
Artigo 29°.- Os cargos da Xunta Directiva renovaranse cada dous anos en Asemblea Xeral Extraordinaria. Para o caso de que un dos membros da Xunta Directiva cesase antes de esgotar o mandato, a propia Xunta nomeará con carácter interino a un dos socios para ocupar a vacante ata a próxima Asemblea.

Capítulo cuarto: RÉXIME ECONÓMICO:

Artigo 30°.- Esta asociación constituese con un patrimonio fundacional de 438€  . Os fondos da entidade serán constituídos por:
a) As cotas obrigatorias dos socios.
b) Os donativos, contribucións voluntarias e legados que fagan os socios ou terceiras persoas.
c) As subvencións oficias e particulares
d) As rendas de patrimonio ou outros ingresos que se poidan obter.

Artigo 31°.- As cotas obrigatorias estableceranse pola Asemblea Xeral a proposta da Xunta Directiva non sendo reintegrables en caso ningún e dedicándose a atender as necesidades da Asociación.
Artigo 32°.-As contribucións voluntarias considéranse como préstamos sen interese,    reintegrables nas condicións que se pacten.

Artigo 33°.- Para a admisión de novos socios, deberá ser condición indispensable estar matriculado ou ter sido profesor nalgún dos cursos de «Aulas de Formación Aberta» da Universidade de Vigo-Campus de Vigo.

Artigo 34°.- Anualmente e con referencia ó último día do exercicio económico de cada ano, practicarase o inventario e balance de situación que se formalizará nunha memoria e será posta a disposición dos socios, durante un prazo non inferior a 15 días ó sinalado para a realización da Asemblea Xeral Ordinaria, que deberá aprobalo ou censuralo,

Artigo 35°.-A Asociación funcionará en reximé de orzamento anual. O borrador do orzamento será elaborado polo tesoureiro,que deberá telo preparado antes do final do primeiro trimestre de cada ano.

Capítulo quinto: DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN:

Artigo 36°.- A asociación disolverase polas causas seguintes:
a) Por vontade dos socios, acordada polas dúas terceiras partes dos rnesmos en Asemblea Xeral Extraordinaria convocada con ese fin.
b) Por outras causas determinadas legalmente.
c) Por sentencia xudicial.
Artigo 37°.- En caso de disolución, a última Xunta Directiva constituirase en comisión liquidadora, que procederá a efectuar os pagamentos pendentes, cobrando os créditos e fixando o haber liquido restante.
Artigo 38°.- O haber resultante, unha vez efectuada a liquidación, doarase a calquera asociación similar da Universidade de Vigo-Campus de Vigo ou a unha entidade ou institución benéfica.

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

borrar formularioEnviar